Back

Hellenic School of Sweden

“Hellenic School of Sweden” – föräldraföreningen för grekisk språkundervisning i Stockholm startades sommaren 2009. Utdrag av stagdarna följer nedan.

Föreningen startades då det fanns ett stort behov av undervisning i det grekiska språket för barn och ungdomar med anknytning till Grekland direkt/indirekt eller andra länder och kulturer. Barnen och ungdomarna har olika modersmål (främst svenska, grekiska) och av olika kulturell bakgrund.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och är en länk mellan elever, lärare, skolledning och grekiska ambassadens utbildningssamordnare och skall verka för att eleverna skall få bästa möjliga utbildning. Detta arbete kommer att bedrivas dels genom samarbete med skolans ledning och dels genom föreningens verksamhetsplan.

Föreningens syfte är att:

– Främja samarbetet mellan föräldrar och skola samt förstärka föräldrarnas roll och inflytande.

– Bidra till en bra skolmiljö för eleverna.

– Arbeta för en kvalitativ undervisning i grekiska språket.

– Bevara och främja grekisk och svensk kultur och tradition.

Verka för att elever, föräldrar och skolledning arbetar med frågorna kring flerspråkighet, kulturell mångfald då eleverna har en internationell bakgrund.

– Verka som  språk centrum för den svensk-grekiska communityn i Stockholm och främja kulturellt samarbete mellan Sverige och Grekland, vad avser språk, musik, teater, konst, litteratur och fritid/motion.

– Skapa samhörighet och gemenskap över generations- och nationsgränser.

– Ordna utflykter och läger samt andra fritidsaktiviteter.

Föreningen tillvaratar föreningens intressen i aktuella frågor och verkar aktivt för att utveckla skolan på olika nivåer och arbetar för att föräldrarna ska ställa sin kompetens och sitt engagemang till förfogande för skolan till exempel som klassombud, i föreningens arbetsgrupper eller i olika aktiviteter i skolan.

Föreningen ordnar också egna möten kring olika intressanta frågor där föräldrarna dels kan lära känna skolan och dess lärare, dels få bättre kunskap i frågor av betydelse för eleverna i skolan. Tematräffar om olika skolämnen ordnas regelbundet liksom föredrag och diskussioner.

– Ordna medlemsmöten för utbytte av åsikter och erfarenheter för alla problem som berör skolan.

– Insamling av pengar från medlemmar, organisationer, myndigheter, sponsring från företag, lotteriförsäljning samt frivilliga donationer från olika intressenter som vill främja skolan.

– Samverka med olika myndigheter för skolans drift, erkännanden och ekonomisk stöd av grekiska och svenska myndigheter och andra intressenter.

– Erhålla utbildningsmaterial/hjälpmedel när sådan anses behövlig från det grekiska utbildnings departementet.

– Tillhandahålla lärare samt lokaler för undervisning.

Aktuellt från Styrelsen